Nationale Park De Hoge Veluwe wil meer regie bij grondeigenaren in Nationale Omgevingsvisie

Koning Willem Alexander krijgt info over de visie van het waterbeheer NPDHV
Foto: Chris Ouboter

HOENDERLOO – Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, met complexe opgaven zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie. Dit vraagt om een nieuwe en integrale manier van werken door de overheid, waarmee keuzes voor de leefomgeving sneller en beter te maken zijn. De Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (‘ontwerp-NOVI’) is een voorstel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een gezamenlijke aanpak, die leidt tot een duurzaam perspectief voor de leefomgeving. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft gereageerd op dit voorstel.

Integrale en actieve benadering

In haar reactie onderschrijft het Park de integrale aanpak. Dat er oog is voor de lange termijn en duurzaamheid, sluit goed aan bij de missie en het beheer van De Hoge Veluwe waarbij er wordt gestreefd naar een integrale aanpak op de langere termijn, met aandacht voor vijf hoofdthema’s: ecologie, erfgoed, economie, onderzoek en educatie. Het gevolg is dat het Park een hoge biodiversiteit kent én veel bezoekers kan ontvangen, waarbij verschillende doelen afzonderlijk en in combinatie worden beheerd op hoog niveau. In dit licht constateert het Park met genoegen dat in de ontwerp-NOVI belangen die het Park ook behartigt tot nationale belangen zijn benoemd.

Meer regie bij eigenaar/beheerder

Het Park is er voorstander van om de verantwoordelijkheid voor het beheer van een terrein als De Hoge Veluwe zo veel als mogelijk bij de (particuliere) eigenaar/beheerder neer te leggen. De rol van de overheid zou daarbij niet verder moeten gaan dan het stellen van een kaderstellend raamwerk. Het Park heeft bewezen hiertoe goed in staat te zijn, niet alleen aangaande het natuurbeheer, maar ook wat betreft het gestegen belang van de vrijetijdseconomie. De strategie van De Hoge Veluwe berust op het behoud van een goede balans tussen ecologie en economie. Binnen het Park is de ruimtelijke zonering de sleutel voor enerzijds bescherming van kwetsbare flora en fauna, en anderzijds optimale Parkbeleving door de bezoekers.

Programmatische aanpak van natuurbeheer

Een programmatische aanpak van de ontwerp-NOVI zou ruimte laten om flexibel om te gaan met wat het Park ervaart als overregulering. Op zichzelf bezien streeft de wet- en regelgeving lovenswaardige doelen na, maar waar alle regelgeving samenkomt, verdwijnt de flexibiliteit die grondeigenaren en -beheerders nodig hebben. Wanneer flexibiliteit echter wordt benut binnen een kaderstellend raamwerk, zal de huidige overregulering een plek krijgen binnen duurzame doelen, waarmee het daadwerkelijk tot het gewenste resultaat zou kunnen leiden.

Oog voor de lange termijn

Waar het Park voor pleit is een meer integrale benadering van natuurbeheer met oog voor de langere termijn. Er zou bijvoorbeeld een programma met een gebiedsgericht karakter kunnen worden vastgesteld met lange termijndoelen. Gedacht kan worden aan een tienjarenplan met een doorkijk naar de nog langere termijn. Binnen een programmatische aanpak zouden (particuliere) eigenaars/beheerders de ruimte moeten kunnen krijgen om de gestelde lange termijndoelen te kunnen bereiken, zonder dat voor elke afzonderlijke handeling omgevingsvergunningen moeten worden verkregen.

Door ook voor natuurbeheer een programmatische aanpak te introduceren, kan beter worden aangesloten bij een meer integrale omgang met flora- en faunabeheer. Dat dit in overeenstemming is met de afwegingsprincipes uit de NOVI spreekt voor zichzelf, want daarin is ook opgenomen dat het combineren van functies gaat boven enkelvoudige functies.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden