ChristenUnie pleit voor openheid inzake ontbinding Permar

Foto: ChristenUnie

Ede stopt op 1 januari 2018 met Permar. In het liquidatieplan staat de weg hier naar toe en de juridische, fiscale en financiële consequenties van de opheffing. Het plan zelf is vanwege de onderhandelingspositie geheim. N.a.v. de tegenstem van de ChristenUnie in de besluitvormende vergadering van donderdagavond 23 maart j.l. hieronder een nadere toelichting van raadslid Dirjanne van Drongelen.

Terugblik
Op donderdag 9 maart is er in de gemeenteraad van Ede oordeelsvormend gesproken over het concept-liquidatieplan Permar. De liquidatie (ontbinding) van Permar kost de gemeente Ede veel geld en daarom is het volgens de fractie van de ChristenUnie belangrijk dat hier zorgvuldig wordt gehandeld. Tegelijk is er al eerder door de gemeenteraad van Ede, met steun van de fractie van de ChristenUnie, voor gekozen de Gemeenschappelijke Regeling Permar op te heffen en te zoeken naar een nieuwe manier om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Deze keuze heeft de consequentie dat er liquidatiekosten gemaakt moeten worden. Om deze kosten niet onnodig te verhogen is er door het college gekozen geheimhouding te leggen op het concept-liquidatieplan en de bijbehorende financiële bijlage, omdat openbaarheid de onderhandelingspositie zou kunnen verslechteren.

“Als ChristenUnie kunnen we dit argument volgen, zoals we in de bespreking op 9 maart hebben aangegeven. Wel hebben we onze moeite geuit met de termijn van vijf jaar, die in eerste instantie gevraagd werd”, aldus raadslid Dirjanne van Drongelen. Het voorstel van de ChristenUnie was daarom de geheimhouding terug te brengen naar twee jaar, om dan opnieuw te overwegen of langere geheimhouding noodzakelijk is. Van Drongelen: “Binnen de raad wordt de visie op geheimhouding als absolute uitzondering breed gedragen. Dat geeft ons verantwoordelijkheid in de manier waarop we als raad omgaan met besluiten waarop geheimhouding van toepassing is.”

Geheimhouding
In aanloop op de besluitvormende vergadering van donderdag 23 maart had de fractie van de ChristenUnie een wijzigingsvoorstel met betrekking tot de geheimhoudingstermijn in voorbereiding. Echter op woensdag 22 maart ontving de raad een gewijzigd raadsvoorstel waarin het verzoek om geheimhouding van het college aan de raad gekoppeld werd aan het besluit van het Algemeen Bestuur. De termijn van vijf jaar was verdwenen in  het nieuwe raadsvoorstel, waarmee de geheimhouding komt te vervallen op het moment dat het Algemeen Bestuur van Permar die beslissing neemt. “Om zorgvuldig af te kunnen wegen of wij als ChristenUnie deze wijze van omgang met geheimhouding in deze situatie voldoende tegemoet vinden komen aan onze visie dat openbaarheid het uitgangspunt is  – dus geheimhouding wanneer nodig zo kort mogelijk wordt ingezet – , hebben we het verzoek gedaan de besluitvorming twee weken uit te stellen”, aldus Van Drongelen. Alleen de fractie van GroenLinks/PE steunde dit voorstel. Van Drongelen vindt het teleurstellend dat de overige fracties niet de gevraagde ruimte  willen geven om naar haar idee de taak als raadsleden zorgvuldig uit te kunnen voeren. Vooral omdat volgens haar het uitstel van besluitvorming geen enkele consequentie heeft voor het vervolg; de andere vier gemeenten moeten in de komende weken ook nog gaan besluiten. “Éen van de functies van een raadslid is haar controlerende taak. De vraag is in hoeverre het gewijzigde raadsvoorstel ons als raad de ruimte geeft die taak goed uit te voeren.”

Stemming
Omdat de overgrote meerderheid van de raad van mening was dat niks de besluitvorming in de weg stond, heeft de ChristenUnie een schorsing aangevraagd. “Die schorsing hebben we gebruikt om ons standpunt nader te bepalen. Uiteindelijk heeft de bespreking daar ertoe geleid dat we besloten hebben tegen te stemmen”, aldus van Drongelen. “Dit was geen simpel besluit, want natuurlijk willen ook wij dat de afbouw van Permar adequaat kan verlopen. Maar in dit geval hebben de woorden die we spreken over omgaan met geheimhouding, de manier waarop dat tot uiting komt en onze verantwoordelijkheid als raadsleden daarin de doorslag gegeven”.

Vertrouwen in toekomst
Dirjanne van Drongelen sluit af: “terugkijkend geeft de hele gang van zaken ons, naast dit punt van kritiek, wel voldoende vertrouwen in een zorgvuldige afbouw van Permar”.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden