Uitvoering risicomanagement Gemeente Ede kan beter zegt Rekenkamercommissie

Foto: Ede.nieuws.nl

De Nederlandse gemeenten worden bij de uitvoering van hun taken steeds vaker met allerlei, grote, risico’s geconfronteerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de financiële tekorten en onzekerheden die momenteel spelen bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Daarom heeft de Rekenkamercommissie van Ede afgelopen periode een onderzoek uitgevoerd naar hoe de gemeente haar risico’s beheerst en of zij dit op een adequate wijze doet. Risicomanagement bestaat onder meer uit het inventariseren en analyseren van risico’s en treffen van maatregelen om deze te beheersen.

Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt onder meer dat het risicomanagementbeleid van de gemeente grotendeels op orde is. Bij twee onderzochte casussen komt naar voren dat de uitvoering van het risicomanagement kan worden verbeterd. De commissie presenteert op 20 februari a.s. de uitkomsten van haar onderzoek aan de raad van Ede.

Conclusies

De Rekenkamercommissie concludeert in haar rapport dat het huidige risicomanagementbeleid van de gemeente voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en actueel is, maar dat het geen inzicht biedt in welke doelen de gemeente met dit beleid wil bereiken. De commissie heeft aan de hand van enkele casussen onderzocht of het risicomanagement bij de gemeente adequaat is ingericht en vormgegeven. Uit de casestudy komt naar voren dat dit bij de casus risico’s van het project spoorzone Ede het geval is, maar dat het risicomanagement bij de twee overige onderzochte casussen op onderdelen kan worden verbeterd. Het betreft de risico’s rond stichting Opella (een belangrijke samenwerkingsrelatie van de gemeente) en de risico’s met betrekking tot het personeel van de gemeente

(gedwongen ontslag is bijvoorbeeld een personeel risico).

De commissie concludeert verder in haar rapport dat de raad van Ede op basis van de ontvangen risico- informatie zijn toezichthoudende en controlerende taken op hoofdlijnen kan invullen. De gemeente worstelt momenteel nog wel met de vraag of zij een risico, dat zich voordoet bij meerdere afdelingen van de gemeente, bij iedere afdeling apart moet vastleggen of alleen centraal.

Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie beveelt het college van B en W onder meer aan om voor het verbeteren van het risicomanagement van de gemeente te rade te gaan bij de experts binnen en buiten de organisatie (bijvoorbeeld bij de experts van het gemeentelijk grondbedrijf) en om aan de hand van enkele duidelijke criteria te bepalen welke risico’s moeten worden vastgelegd en welke niet.

Presentatie

De Rekenkamercommissie presenteert het rapport in een informatieve bijeenkomst van de Politieke Dag Ede van 20 februari 2020.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden