Reactie van wethouders Ede over bericht in de media aangaande fijnstof uitstoot bij bio-energie centrales

Wethouders Lex Hoefsloot en Hester Veltman
Foto: Ede.nieuws.nl

Op dinsdag 4 februari reageerde de wethouders Hester Veltman en Lex Hoefsloot van Ede in een persgesprek op een bericht wat maandag 3 februari in de Gelderlander was gepubliceerd over de uitstoot van fijnstof door de bio-energiecentrales in Ede.

De emissie van de bio-energiecentrales in Ede voldoet aan de wettelijke normen

In Nederland vinden we het belangrijk om alle gebouwen uiterlijk in 2050 van het aardgas af te halen. In dat verband is het warmtenet van het Warmtebedrijf Ede één van de duurzame alternatieven voor aardgas. Het Warmtebedrijf is verantwoordelijk voor de drie bio-energie installaties in de gemeente en laat jaarlijks emissiemetingen uitvoeren door een onafhankelijk geaccrediteerd bureau. De emissierapportages worden vervolgens ter beoordeling verzonden aan de Omgevingsdienst de Vallei (OddV). Het betreffen openbare rapportages.

Uit de emissierapportages blijkt dat de bio-energie installaties aan de Geerweg en de Dwarsweg voldoen aan de wettelijke emissie-eisen. Van de centrale aan de Knuttelweg zijn nog geen gegevens bij de OddV bekend, daar staan metingen gepland in de tweede week van februari.

De emissierapportages laten zien dat er in het jaar 2017 sprake is geweest van overschrijdingen van de emissienormen, zowel bij de Geerweg als bij de Dwarsweg. Bij de centrale aan de Dwarsweg heeft dit geleid tot een handhavingstraject waarbij het college van B&W het bedrijf een dwangsom heeft opgelegd (net zoals dat bij andere bedrijven gebeurt die regels overtreden). De handhaving heeft geleid tot aanpassingen in de centrales (plaatsing van een nieuw doekfilter en installatie van een ureuminjectie) waarmee de uitstoot weer binnen de wettelijke normen is gekomen (vervolgmetingen hebben plaatsgevonden in 2017, 2018 en 2019).

Normen waar het Warmtebedrijf Ede aan moet voldoen

De emissienormen hangen af van de brandstof die verstookt wordt en van het thermisch vermogen van de stookinstallatie. Bij het toezicht op de bio-energiecentrales toets de OddV of voldaan wordt aan de landelijke emissienormen zoals die in het Activiteitenbesluit zijn vastgelegd. Als er sprake is van overtredingen wordt aangesloten bij de landelijke handhavingsstrategie.

De omgevingsdienst controleert op de volgende emissies:

Stikstofoxide

Zwaveldioxide

Stof (totaalstof, niet te verwarren met fijnstof)

Het rijk onderzoekt of de emissienormen komende jaren nog verder kunnen worden aangescherpt. Er vinden geen metingen plaats naar de emissie van fijnstof specifiek. In tegenstelling tot het artikel in de Gelderlander suggereert geldt daarvoor ook geen wettelijke emissienorm

Fijnstof

Wat fijnstof betreft gelden landelijke luchtkwaliteitsnormen op leefniveau. Periodiek vinden metingen plaats, onder andere door het RIVM. De meest recente rapportage uit 2018 laat zien dat de gemeente Ede aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen voldoet. De concentratie fijnstof in Ede ligt wel hoger dan het landelijk gemiddelde, wat te maken kan hebben met de relatief hoge aanwezigheid van agrarische bedrijven. Welke bijdrage de bio-energie centrales leveren aan de fijnstofconcentratie in de omgeving is niet bekend.

Geen vierde bio-energiecentrale in Ede

Er zijn geen plannen om een vierde bio-energiecentrale in Ede te realiseren. Wel heeft het Warmtebedrijf plannen voor uitbreiding van de centrale aan de Dwarsweg. Dit betreft geen nieuwe ontwikkeling maar was bij de start van het Warmtebedrijf in 2014 al bekend.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden