Nieuwe verordening Wmo voor 2018

Mantelzorg
Foto: Ede.nieuws.nl

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet Jeugdhulp. Gemeenten beschrijven in zogeheten ‘verordeningen’ hoe ze beide wetten uitvoeren. De gemeenteraad heeft op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gisteravond voor 2018 ingestemd met twee nieuwe verordeningen. Deze twee verordeningen vervangen de versies uit 2017 en treden per 1 januari 2018 in werking.

Net als in andere gemeenten stelt ook de gemeenteraad in Ede vast binnen welke kaders de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet Jeugdhulp, ondersteuning, hulp en passende zorg voor alle Edese burgers wordt uitgevoerd. Wethouder Ligtelijn-Bruins onderkent dat het sociale vlak telkens in beweging is. “Nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en pilots dienen zich voortdurend aan. Daarbij wordt steeds gekeken hoe we de burger/cliënt het beste in zijn kracht kunnen zetten en zo optimaal gebruik kunnen maken van de relatie tussen cliënt en professional. Het is voor de gemeente belangrijk om flexibel mee te bewegen en open te staan voor nieuwe en noodzakelijke innovaties. En dan is het onze taak in de verordeningen steeds actueel en goed te beschrijven hoe wij uitvoering geven aan de wet. In de praktijk moeten wij de verordeningen, nadere regels en beleidsregels regelmatig aanpassen en bijstellen.”

Verschillende voorschriften, samen één kader

Een verordening is een algemeen verbindend voorschrift. Het is op lokaal niveau de ‘hoogste’ regeling en is rechtstreeks bindend voor de burger. De verordening wordt door de gemeenteraad vastgesteld. De verordeningen zijn verder uitgewerkt in nadere regels en beleidsregels. Nadere regels zijn algemeen verbindende voorschriften die een uitwerking zijn van onderwerpen die in de verordeningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp staan. Hierin zijn bijvoorbeeld zaken vastgelegd rondom Persoonsgebonden budgetten en de mantelzorg waardering. Nadere regels bevatten rechten en plichten voor burgers. Een beleidsregel beschrijft hoe de gemeente omgaat met een bepaalde bevoegdheid. Hiermee wordt het voor de burger duidelijker en beter voorspelbaar op basis waarvan besluiten genomen worden. De verordeningen, de nadere regels en de beleidsregels Wmo en Jeugdhulp treden per 1 januari 2018 in werking.

Belangrijkste algemene veranderingen

Nieuw in de verordening is de mogelijkheid voor cliënten om gebruik te maken van mediation. Mediation wordt op verzoek van de cliënt ingezet als er een geschil is, of dreigt te ontstaan, rond een Wmo-voorziening. Via mediation gaat een daarvoor opgeleide onafhankelijke deskundige, met de cliënt en de gemeente Ede in gesprek om te kijken of de verschillende zienswijzen dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. Er zijn voor de cliënt geen kosten verbonden aan mediation. De cliënt blijft naast mediation de mogelijkheden behouden om bewaar te maken tegen een beslissing op een verzoek om een voorziening.

De wijze waarop de hoogte persoonsgebonden budgetten (PGB) wordt vastgesteld is nu in de verordening opgenomen. Dat geldt ook voor de verplichting voor de gemeente Ede om voor de Wmo te werken met reële kostprijzen. Verder wordt het pgb-tarief voor Beschermd wonen per 01-01-2018 verlaagd van 90% naar 80% van het huidige tarief dat de gemeente hiervoor rekent in het kader van Zorg in Natura (ZIN). Tot slot zijn er zijn extra maatregelen opgenomen om misbruik van voorzieningen tegen te gaan.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden