Kwaliteit informatievoorziening gemeente Ede voor beleidsopgaven sociaal domein kan beter

Foto: Ede.nieuws.nl

De gemeente Ede is steeds meer afhankelijk van goed functionerende informatievoorzieningen en ICT-systemen. Vanwege de financiële en maatschappelijke belangen hiervan heeft de rekenkamercommissie besloten te onderzoeken hoe Ede dergelijke systemen inzet bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. In dit onderzoek is de ‘Sociale Monitor’ als voorbeeld bekeken. De rekenkamercommissie presenteert haar onderzoeksrapport op 2 november 2017 aan de gemeenteraad.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente Ede reeds in een vroeg stadium een informatievoorziening, de Sociale Monitor, heeft ontwikkeld om de ontwikkelingen in het sociale domein te kunnen volgen. Bij de opzet van de monitor heeft de gemeente destijds besloten om alleen beschikbare gegevens uit bestaande ICT-systemen te gebruiken.

Volgens de commissie heeft deze werkwijze er toe geleid dat de monitor onvoldoende aansluit op de door de gemeente vastgestelde beleidsdoelen. Zij stelt vast dat niet de beschikbaarheid van informatie leidend moet zijn bij het opzetten van een informatievoorziening, maar dat eerst nagedacht moet worden over welke informatie van belang is bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de rollen met de bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de Sociale Monitor en de ICT-systemen niet duidelijk zijn verdeeld en/of belegd. Ook uit eerder evaluatieonderzoek maakt de commissie op dat de projectmatige aanpak van zaken, die zich binnen de gemeente aandienen, in het algemeen voor verbetering vatbaar zijn. Daarom verloopt bijvoorbeeld ook de samenwerking tussen de beleidsafdelingen en de afdelingen die gaan over de informatievoorziening en ICT momenteel niet optimaal.

Voor een kwalitatief goede informatievoorziening moet de ICT en de ICT-ondersteuning doorontwikkeld worden, stelt de commissie. Zij denkt hierbij onder meer aan het vergroten van de stabiliteit van de informatiesystemen.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie beveelt de gemeenteraad van Ede aan om zijn informatiebehoefte en informatievragen af te stemmen op de beleidsdoelen die hij voor het sociaal domein, maar ook voor andere beleidsterreinen heeft vastgesteld. De gemeenteraad kan naar verwachting zo beter sturen op de realisatie van haar beleidsdoelen.

De commissie beveelt het college aan om de sturings- en verantwoordingsinformatie voor het sociaal domein en andere beleidsterreinen te verbeteren en hierbij de omgeving, zoals inwoners en maatschappelijke organisaties, bij de totstandkoming, de doorontwikkeling en het gebruik van de beleidsondersteunende informatievoorzieningen te betrekken.

Presentatie

De Rekenkamercommissie presenteert haar onderzoeksrapport tijdens de informatieve bijeenkomst van de Politieke Dag Ede van 2 november 2017.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden