Gemeente Ede brengt nieuwe voortgangsmonitor uit

Foto: Ede.nieuws.nl

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende taken op sociaal gebied. Het college van Burgemeester en wethouders heeft samen met een raadswerk groep een instrument ontwikkeld om de ontwikkelingen op sociaal gebied beter te kunnen volgen: de Sociale monitor.

Nieuw is de ontwikkeling van een digitaal dashboard. Bij ieder onderwerp is het mogelijk door te klikken naar onderliggende gegevens en het databestand. De sociale monitor en het dashboard worden twee keer per jaar vernieuwd. Het dashboard is digitaal te raadplegen via ede.buurtmonitor.nl/Socialemonitor

Edenaren zijn over het algemeen tevreden met hun eigen leven. Gemiddeld beoordelen ze hun leven met een 7,8. Ook op sociaal vlak zijn de Edenaren over het algemeen tevreden. Het Sociaal domein is een breed terrein met veel verschillende themavelden. Van Wmo tot hulp in de buurt en jeugdzorg. Een aantal bevindingen uit dat sociaal domein vallen extra op.

Hulp in de buurt en mantelzorgers

Een positieve ontwikkeling is dat steeds meer inwoners bereid zijn iemand in de buurt te helpen. Naast het groeiend aantal mantelzorgers, stijgt ook de belasting van mantelzorgers. Een reden hiervoor kan zijn dat de professionele zorg door strengere indicering is afgenomen. Maar ook de landelijke toename van het aantal werkende mantelzorgers kan meespelen. In de ondersteuning van mantelzorgers zien we een goede ontwikkeling door een toename van het gebruik van aanvullende schoonmaakondersteuning, ook voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen verder ontlast worden door zogeheten respijtzorg in te zetten. Maar daar wordt ondanks een toename van het aanbod in 2016 nog relatief weinig gebruik van gemaakt.

Wet Maatschappelijke Onderscteuning (Wmo)

De ervaringen van cliënten Wmo zijn over het algemeen genomen positief. Cliënten in Ede zijn relatief iets positiever over het contact met de gemeente, de kwaliteit en de effectiviteit van de ondersteuning dan cliënten in Nederland. Vooral de ervaren toename in zelfredzaamheid en de ervaren kwaliteit van de ondersteuning springen er positief uit. Edese cliënten zijn iets minder bekend met een cliëntondersteuner en zijn iets minder tevreden met de snelheid waarmee ze geholpen worden, dan gemiddeld in Nederland. Na dit onderzoek is ingezet op verkorten van de termijnen, en hierop zijn inmiddels resultaten geboekt.
In vergelijking met Nederland krijgen relatief meer Edenaren hulp bij het huishouden. Ook het aantal inwoners dat ondersteuning thuis (individuele begeleiding of dagbesteding) ontvangt is in Ede relatief hoger.

Jeugd

Het aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt, ligt in Ede in 2015 en in de eerste helft van 2016, relatief iets lager dan gemiddeld in Nederland. Het percentage jongeren in een jeugdbeschermingstraject is vergelijkbaar met Nederland. Het aantal jongeren dat in in 2016 een indicatie heeft gekregen voor ambulante jeugdhulp, voor jeugdhulp met verblijf en voor jeugd GGZ, is in 2016 toegenomen. Een van de redenen is bijvoorbeeld de herbeoordeling van bestaande individuele trajecten.
Aan de kostenkant zien we in 2016 een kostenstijging voor de ambulante behandelingen, begeleidingen, jGGZ, EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) en Verblijf in een instelling. Ede is één van de twee Foodvalley-gemeenten waar de kosten voor jeugdhulp in 2016 zijn gestegen. In de andere gemeentes daalden de kosten. Op het gebied van jeugdbescherming en -reclassering daalden de kosten in Ede wel.

Werk, Participatie en inkomen

Het aantal personen en het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2016 verder gestegen, maar relatief altijd nog lager dan gemiddeld in Nederland. Vooral onder jongeren tot 27 jaar is de toename het grootst. Dit komt grotendeels door de instroom van jonge in Ede gevestigde statushouders. Het aantal jonge bijstandsgerechtigden is gestegen, terwijl het aantal werkzoekende jongeren in Ede in 2016 is gedaald.

De meeste bijstandsuitkeringen hebben een duur van korter dan 3 jaar. De groep die 3-5 jaar en de groep die 5-10 jaar een bijstandsuitkeringen ontvangt, groeit. De groei van groepen die langer dan 3 jaar een uitkering ontvangen kan het gevolg zijn van de hoge instroom van mensen ten tijde van de crisis. Een deel daarvan blijft langer in de bijstand hangen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden