Verontreinigd grondwater bij ‘de Belt’ in Wekerom

Foto: Gemeente Ede

Verontreinigd grondwater bij ‘de Belt’ in Wekerom

 In april van dit jaar heeft de fractie van Lokaal Waterbeheer op verzoek van omwonenden een aantal vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe over de voormalige stortplaats ‘de Bult’ in Wekerom, gemeente Ede. Rondom deze stortplaats vindt al vele jaren in hevige mate verontreiniging van grondwater en toekomstig drinkwater plaats.

Vanaf 1998 stroomt percolaat, nu via drainagebuizen, en ook verontreinigd zand in een om de stortberg liggende greppel. Er zijn geen voorzieningen in de greppel getroffen om verontreiniging van de bodem en het grondwater bij de greppel te voorkomen. Verontreinigd grondwater is al gemeten via twee peilbuizen bij de berg. Op 35-40 meter diepte zijn ook zware metalen en milieuonveilige stoffen gemeten. De uitstroom van percolaat gebeurt dus al sinds oktober 1998. In een brief is de gemeente Ede toen al gewaarschuwd en is gevraagd maatregelen te treffen. Vanuit de genoemde omliggende greppel stroomt het percolaat in een ringsloot aan de rand van stortplaats onderaan de berg. Deze ringsloot is indertijd aangelegd om uitstromend regenwater op te vangen, maar zeker niet om percolaat te verwerken wat nu gebeurt. Deze ringsloot staat niet in verbinding met andere watergangen.

Gemeten is echter dat op een afstand van 1500 meter van de ringsloot door infiltratie verontreiniging van het grondwater heeft plaatsgevonden door percolaat. En dit zal ook in de nabije toekomst gewoon zo doorgaan, zeker met gevolgen voor winning van drinkwater. Waterschap Vallei en Veluwe ziet op dit moment geen aanleiding maatregelen te treffen. De verantwoordelijkheid ligt bij het provinciebestuur van Gelderland en bij het gemeentebestuur van Ede. Er zijn voldoende redenen dat beide besturen maatregelen treffen die voor de omwonenden een veilige oplossing bieden. Een stopzetting van de huidige gang van zaken is noodzakelijk. Het infiltreren van mens- en milieuonvriendelijk percolaat in het grondwater moet op zeer korte termijn beëindigd worden. De drinkwaterwinning behoort veilig te zijn, nu en in de toekomst.

Jan van der Kolk

Fractievoorzitter Lokaal Waterbeheer

Algemeen Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden