Ede geeft ruimte aan ambities en dringt komende jaren tekorten op zorgbudget terug

Foto: Ede.nieuws.nl

Begroting 2019-2022. Kosten besparing op WMO en Jeugdzorg in de gemeente Ede. Oktober is het moment waarop de gemeente Ede haar begroting opstelt. Het opstellen en vaststellen van de begroting is een belangrijk moment. Dan bepaal je als gemeente waar je je geld aan uitgeeft.

De begroting kijkt naar de financiële situatie voor de komende vier jaar. Het beeld is dat er, ondanks tekorten binnen het sociaal domein, ruimte is om te werken aan de ontwikkeling van Ede als stad en landelijk gebied.

Leon Meijer, wethouder Financiën, stelt vast dat de begroting sluitend is en ambities kunnen worden waargemaakt: “We zien aan de ene kant tekorten binnen de zorg, aan de andere kant ontwikkelingen op het gebied van onder meer duurzaamheidFood en landelijk gebied als proeftuin en een levendig centrum. Je kan het geld maar één keer uitgeven en dat betekent keuzes maken. Keuzes die niet ten koste gaan van de zorg die onze inwoners van ons gewend zijn en die ook ruimte bieden aan de ontwikkeling van onze stad.”

Zorg

In het zorgdomein kampt de gemeente Ede met tekorten op de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg. Die tekorten zijn ontstaan doordat we meer geld uitgeven dan we van het Rijk voor deze zorg ontvangen. Hierin is Ede niet uniek, veel gemeenten in Nederland hebben hier mee te maken.

Dit betekent dat de gemeente Ede de komende periode op zoek gaat naar mogelijkheden om kosten te besparen. Waar kunnen we zaken anders en/of efficiënter uitvoeren en hiermee binnen budget blijven? Hierbij blijft goede kwaliteit van zorg uiteraard ons uitgangspunt.

Ambities bestuursakkoord

In mei van dit jaar is het bestuursakkoord opgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente Ede voor de komende vier jaar. Om deze ambities uit te voeren is samenwerking met partijen in de samenleving van belang, maar er is ook geld voor nodig. Ook dat is verwerkt in deze begroting. Een beeld van een aantal projecten en ambities:

De experience World Food Center op het kazerneterrein; Levendiger maken van het centrum;

Inclusie blijft een belangrijk thema; zo gaan we de toegankelijkheid van onze gebouwen verbeteren;

Een energieneutraal en klimaatbestendig Ede;

We geven uitvoering aan het programma Recreatie & Toerisme;

Actualiseren van ons erfgoedbeleid;

We blijven werken aan de uitstraling van Ede door evenementen als de Airborne (in 2019 de 75e keer).

Gezien de huidige tekorten binnen de zorg heeft het college van B en Wbesloten dat de korting op de paspoorten en ID-bewijzen niet doorgaat. Deze korting zou 1 januari 2019 ingaan. Wel staat in het bestuursakkoord de ambitie om over vier jaar een korting op de onroerend zaak belasting (OZB) te geven.

Besluit

De begroting is dinsdag vastgesteld door het college van B en W. In november besluit de gemeenteraad over de begroting. Hier kunt u het hele document met daarin de begroting lezen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden