Regio FoodValley: “Gezamenlijke aanpak fijnstofreductie succesvol”

Foto: Chris Ouboter

De uitstoot van fijnstof bij bedrijven, waar via een nieuwe vorm van vergunningverlening extra afspraken zijn gemaakt, is met 30 procent extra gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Regio FoodValley. Sinds ruim een jaar worden met agrariërs die hun stallen gaan aanpassen afspraken gemaakt over het treffen van extra maatregelen om de uitstoot te verminderen. Met deze aanpak zijn dankzij de inzet van deze bedrijven emissiereducties gerealiseerd die anders niet bereikt zouden zijn. De aanpak is onderdeel van de uitvoering van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen, naast het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij.

Het Manifest Gezonde Leefomgeving gaat over het verminderen van de emissies van geur, fijnstof en ammoniak uit de veehouderij in de Regio FoodValley. In eerste instantie is de aandacht gericht op fijnstof bij pluimveebedrijven, omdat dit regionaal gezondheidseffecten kan hebben. Bij vergunningaanvragen gelden voor veehouders wettelijke eisen voor de reductie van uitstoot van fijnstof uit nieuwe stallen. Voor biologische veehouderijen gelden die eisen overigens niet. In de Regio FoodValley worden met agrariërs en hun adviseurs aanvullende afspraken gemaakt die tot extra reductie leiden, maar tegelijk ook haalbaar en betaalbaar zijn. De aanpak richt zich vooral op maatregelen aan de bron – dus het verminderen van fijnstof ín de stal. Dit wordt in onze regio ook toegepast bij biologische bedrijven. Regio FoodValley heeft gemerkt dat alle partijen zich inzetten om tot overeenstemming te komen, vanuit het gezamenlijke besef dat die maatregelen goed zijn voor iedereen: voor de buren, voor de dieren en voor de werkomstandigheden van de boer zelf.

Mooie resultaten

Het afgelopen jaar zijn enkele tientallen vergunningen verleend waarbij extra maatregelen zijn toegepast, ook vaak in bestaande stallen. Dat is bijzonder, want bij de agrarische vergunningverlening is het niet gebruikelijk om ook aanpassingen aan bestaande onderdelen van het bedrijf te bespreken. Door deze maatregelen zijn extra reducties bereikt (bovenop de wettelijke eisen): gemiddeld is de uitstoot van fijnstof van de betreffende bedrijven met ongeveer 30% verminderd ten opzichte van de emissie als deze extra maatregelen niet waren genomen.

Doorpakken

Het recente advies van de Gezondheidsraad laat zien dat deze aanpak wenselijk is en blijft. De nieuwe manier van vergunningverlening wordt de komende jaren daarom doorgezet, zodat uiteindelijk bij zoveel mogelijk bedrijven extra reductie wordt bereikt. Door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij worden op dit moment pilots uitgevoerd bij veehouderijen om nieuwe kansrijke systemen voor fijnstofreductie te testen. Dit biedt naar verwachting voor de veehouders aanvullende keuzemogelijkheden om haalbare en betaalbare technieken toe te passen en daarmee nog meer reducties te bereiken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden