Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede heeft op 19 december 2017 de volgende besluiten genomen

Brief aan minister Infrastructuur en Waterstaat en Tweede Kamer met standpunt Ede en Regio FoodValley inzake vliegroutes Lelystad Airport

Op 1 november 2017 hebben wij onze verbetervoorstellen, zienswijzen en vragen omtrent de Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport via de internetconsultatieronde ingediend bij het ministerie van I&W.

Middels een brief uit de gemeente Ede het ongenoegen over de summiere beantwoording van de consultatiereacties en wordt het aangescherpte standpunt van Ede en Regio FoodValley (eerst luchtruim herindelen en dan pas vliegen vanaf Lelystad Airport) onder de aandacht gebracht bij de minister van I&W en de Tweede Kamer. Hiermee wordt invulling gegeven aan de door de gemeenteraad aangenomen motie van 7 december jl.

Subsidieregeling evenementen 2018

Het college stelt een subsidieregeling vast te stellen voor de verlening van evenementensubsidies.

Nadere regels afvalstoffenheffingsverordening 2018

Inwoners van de gemeente Ede gaan vanaf 1-1-2018 betalen per aanbieding van het huishoudelijk restafval. Er worden nadere regels gesteld voor huishoudens met afval ten gevolge van een chronisch medische aandoening, voor recreatiewoningen en voor inzameling van keukenafval in hoogbouw.

Samenwerkingsovereenkomst Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) verleent dienstverlening aan de regio’s die vallen onder centrumgemeenten Arnhem, Ede en Nijmegen. Tot en met 2017 vond financiering plaats via het Rijk; sinds 2018 is dit een verantwoordelijkheid van gemeenten en wordt de bekostiging gedekt uit de Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang. Om financiering naar het CSG eenvoudig en eenduidig te houden, wordt voor het jaar 2018 voorgesteld de subsidiëring via de gemeente Nijmegen te laten verlopen. De gemeente Ede en Arnhem maken dan hun bijdrage aan de gemeente Nijmegen over en Nijmegen onderhoudt een subsidierelatie met het CSG. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die door Arnhem, Nijmegen en Ede wordt ondertekend.

Aanpak personen met verward gedrag

De gemeente is verantwoordelijk voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Lokaal is hier een plan van aanpak voor opgesteld. Daarnaast is regionaal een intensieve samenwerking opgestart, onder proces begeleiding van VGGM, in nauwe samenwerking met een groot aantal maatschappelijke partijen. Uit dit proces is een aantal pilots gestart. Om vaart in het regionale proces te houden is het van belang dat alle gemeenten in kaart brengen wat zij lokaal willen regelen en bij welke regionale ontwikkelingen zij willen aansluiten.

Vaststelling Besluit tarieven legitimatiebewijzen

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat publiceren pas ná de vaststelling van de Verordening Leges de tarieven voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. Om die reden is een bepaling in deze verordening opgenomen, waarmee het college deze tarieven kan vaststellen. De tarieven in dit besluit zijn conform het bepaalde in de Verordening Leges; maximaal wettelijke tarief.

Samenwerkingsovereenkomst SamenWerkBedrijf 2018

 Voor de pilot van het SamenWerkBedrijf is door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangegaan met de deelnemende partners ACV en Permar.

Begroting Werkkracht Ede 2018 en meerjarenraming 2019-2021

In deze definitieve begroting is ten opzichte van de conceptbegroting een aantal posten nader uitgewerkt.

Deelname onderzoeksproject DIVERSEFOOD

De Rurale Sociologie Groep van Wageningen Universiteit heeft in samenwerking met vooraanstaande universiteiten in Europa en uiteenlopende partners een driejarig projectvoorstel geschreven met als doel patronen in voedselvoorziening te onderzoeken, met daarbij nadrukkelijke aandacht voor de consument-burger. De Rurale Sociologie Groep wil de gemeente Ede graag als partner in dit onderzoeksproject, genaamd ‘DIVERSEFOOD’.

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2018

Jaarlijks vindt besluitvorming plaats over het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVV). De helft van de middelen wordt ingezet als bijdrage aan de uitvoering van het Fietsplan. De andere helft wordt vooral ingezet voor actuele knelpunten en vraagpunten en regulier terugkerende activiteiten. Tevens geeft het UVV inzicht in de in 2017 afgeronde verkeersprojecten en de projecten/onderzoeken die nog lopend zijn.

Wijzigingsbesluit nadere regel Wmo 2018

Op 7 december 2017 zijn de Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 met algemene stemmen aanvaard door de gemeenteraad. De bijbehorende nadere regel Maatschappelijke ondersteuning 2018, de beleidsregel Toegang Wmo en Jeugdhulp 2018 en de beleidsregel Pgb Wmo en Jeugdhulp 2018 waren al op 5 december 2017 door het college vastgesteld. Ingangsdatum van de verordeningen, nadere regel en beleidsregels is 1 januari 2018.

Besluit uitgifte parkeervergunningen 2018

Het Besluit uitgifte parkeervergunningen 2018 is eerder aangeboden met het pakket belastingverordeningen. Het besluit is formeel een uitwerking van de parkeerverordening 2018 en moet worden vastgesteld nadat de gemeenteraad de parkeerverordening 2018 heeft vastgesteld.

Kazerneterreinen – Koopovereenkomst bouwkavel SSK6a

Op de voormalige Simon Stevin kazerne, een van de deelgebieden van de kazerneterreinen, ligt aan de oostzijde de locatie SSK6a. De locatie is bedoeld voor de realisatie van circa 30 woningen in de middeldure en duurdere categorie. In het kader van de 3e fase uitgifte grond op de kazerneterreinen heeft vorig jaar een selectie plaatsgevonden om te komen tot de meest geschikte marktpartij voor deze locatie.

Ontwerp-bestemmingsplan Ede, Maurits Noord Smaakpark

Op de voormalige kazerneterreinen is de transformatie naar een gebied voor wonen, werken en voorzieningen gaande. Een van de plannen is de realisatie van het zogenaamde Smaakpark op de Maurits Noord. Het betreft de realisatie van een foodhal en proeftuin. Het bestemmingsplan Maurits Noord Smaakpark maakt dit initiatief mogelijk.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Ede, Kazerneterreinen, wijzigingsplan Simon Stevinkazerne 2’

Het project Veluwse Poort in Ede bestaat uit een aantal deelprojecten, die voortkomen uit het Masterplan Ede-Oost/Spoorzone, vastgesteld door de gemeenteraad in 2005. Om de planontwikkeling van de kazerneterreinen mogelijk te maken, is een Ontwikkelingsplan Kazerneterreinen opgesteld. Dit ontwikkelingsplan is op 30 juni 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is opgenomen dat er circa 1.850 woningen worden gerealiseerd op de kazerneterreinen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden