Meer aandacht voor woonkwaliteit in Regio FoodValley

Foto: Ede.nieuws.nl

De gemeenten in Regio FoodValley gaan de komende tijd een zestal thema’s uitwerken om de kwaliteit van het wonen in de regio te stimuleren. Dat heeft het regiobestuur onlangs besloten.

 De regio heeft een onderzoek laten uitvoeren waarbij het onder gaat over energiebesparing in de bestaande woningvoorraad, meer transformatie van verouderd vastgoed, meer kwaliteit op nieuwbouwlocaties en het nog beter monitoren van vraag en aanbod van woningen. Daarnaast is een woningbehoefteverkenning uitgevoerd. Binnenkort zal de regio FoodValley op basis daarvan met de provincie Gelderland  woningbouwafspraken maken voor de periode tot 2027. Portefeuillehouder Wonen wethouder Marieke Overduin: “We maken niet alleen afspraken over de verdeling van woningbouw in de regio maar benoemen ook concrete thema’s waarop we als regio verbeterstappen willen zetten. Goed dat op deze manier kwaliteit en kwantiteit hand in hand gaan bij het ontwikkelen van ons regionale woonbeleid.”

 Wat is er aan de hand?

De woningmarkt is de afgelopen anderhalf jaar – na de crisisjaren – snel aangetrokken. Doorstroming komt weer op gang van mensen die al langer wachtten op een volgende stap in hun wooncarrière. De instroom van starters op de woningmarkt blijft, ook in Regio FoodValley, onverminderd groot. Daarnaast vestigt zich een toenemend aantal huishoudens van buiten de regio in de FoodValley-gemeenten. Naar verwachting groeit de regio FoodValley de komende tien jaar met ruim 15.000 tot 17.500 huishoudens. Pas na 2030 wordt een afvlakking van de groei voorzien. De grootste groeiers zijn de gemeenten Veenendaal (+17%), Ede (+17%) en Barneveld (+22%).

Wat moet er gebeuren?

Regio FoodValley blijft onverminderd in trek als woonlocatie. De regiogemeenten vinden het daarom belangrijk erop te letten dat de goede woningen (woningen waar behoefte aan is) én kwalitatieve woningen voor de toekomst worden gerealiseerd.

Om het gesprek over het versterken van de woonkwaliteit op gang te brengen, heeft Regio FoodValley de Stec Groep uit Nijmegen gevraagd een onderzoek uit te voeren. Hierin staan de belangrijkste kwalitatieve opgaven in de regio. Daarnaast wordt een aantal handreikingen gedaan voor de regionale samenwerking als het gaat om het versterken van de woonkwaliteit, het maken van flexibele plannen en het bouwen in de kansrijke marktsegmenten. Het onderzoek doet een voorzet voor acties op in totaal zes thema’s:

  • Vergroten flexibliteit en differentiëren van de kwaliteit van de uitleglocaties in
  • Stimuleren van meer middeldure huur in FoodValley voor doorstroming vanuit sociale huur en kansen voor middeninkomens.
  • Kansen en bedreigingen van de bestaande voorraad in beeld brengen, inclusief meer gevoel krijgen bij de (toekomstige) transformatiemogelijkheden. Belangrijk is daarbij aandacht voor de onderwerpen wonen, zorg en welzijn.
  • Stimuleren van een eenduidig regionaal beleid voor energieneutraliteit/gasloos bouwen voor nieuwbouw en bestaande woningvoorraad.
  • Ontwikkelen van een regionale visie op transformaties en andere binnenstedelijke
  • Regelmatig actualiseren van gerealiseerde woningen, afzet, planning en programmering.

 

Wat betekent dit concreet?

Het regiobestuur heeft besloten dat elke gemeente een of meer thema’s ‘adopteert’ en uitwerkt in een actieplan en afspraken voor de hele regio. De regiogemeenten werken hiervoor nadrukkelijk samen met de provincies Gelderland en Utrecht, met woningcorporaties en marktpartijen. In de woningbouwafspraken die dit najaar worden gemaakt, zullen de thema’s een plek krijgen. Voor de Gelderse gemeenten wordt daarbij een bandbreedte benoemd voor de aantallen te realiseren nieuwe woningen tot 2027. Uiteraard wordt bijtijds bezien of deze kwantitatieve afspraken moeten worden geactualiseerd. In de regionale vastgoedmonitor, die al 10 jaar in samenwerking tussen marktpartijen, woningcorporaties en gemeenten wordt opgesteld, worden de woningbouwafspraken gemonitord.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden