Programmabegroting gemeente Ede 2018-2021: verder werken aan de ingezette koers

De begroting van de gemeente Ede voor 2018 tot 2021 is positief. Dat wil zeggen dat er de komende jaren voldoende geld is om de verplichte taken van de gemeente uit te voeren en daarnaast samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te werken aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor iedereen.

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente en haar partners niet stilgezeten, er gebeurt veel op het gebied van Food, zoals vele Food festivals. Het centrum van Ede wordt elke dag een stukje mooier, met het opknappen van het marktplein in 2018 in het vooruitzicht. Op diverse plekken in Ede worden huizen gebouwd zodat iedereen in Ede een prettige plek heeft om te wonen. In ons mooie buitengebied is en wordt hard gewerkt aan een aantrekkelijke plek voor bedrijven en toeristen met respect voor de natuur. Kortom, veel ontwikkelingen die Ede nog mooier maken.

 

Onze ambitie en keuzes

De basis van waar de gemeente Ede op inzet ligt in het convenant, opgesteld door het college van burgemeester en wethouders, en in de Visie Ede 2025. Hier staat in dat de gemeente werkt aan belangrijke thema’s voor Ede zoals participatie, Food, een vitaal Buitengebied en een levendig centrum. Bij de perspectiefnota, die in juni van dit jaar is vastgesteld, zijn de keuzes gemaakt waar het geld voor de komende jaren naar toe gaat. In deze begroting wordt dit vastgelegd en staat welke resultaten de gemeente met dit geld wil behalen.

 

Een van deze keuzes is het verlagen van de kosten voor een paspoort of identiteitskaart. Dit zorgt ervoor dat de aanschaf van dit document vanaf 1 januari goedkoper is. Ook gaat er geld naar de opbouw en uitwerking van Werkkracht als vervanger van Permar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Daarnaast blijven we investeren in onze speerpunten zoals Food, duurzaamheid, Kennisas en een levendig centrum.

 

Ook afgelopen jaren hebben initiatieven van inwoners en organisaties tot mooie resultaten geleid. Ede is financieel gezond en dat zorgt ervoor dat we de initiatieven die in onze gemeente ontstaan, kunnen blijven stimuleren en ondersteunen. Daar ben ik blij mee. Op deze manier kunnen we, samen met inwoners, instellingen en (maatschappelijke) organisaties, blijven werken aan een Ede waarin het prettig wonen, werken en verblijven is,” aldus wethouder financiën Harry van Huijstee.

 

De goede jaren

Na een aantal jaren van krapte en bezuinigingen zagen we vorig jaar een begroting met financiële mogelijkheden. Deze lijn heeft zich sinds die tijd doorgezet. Na een periode waar we veel van de inwoners van Ede hebben gevraagd is er nu meer ruimte om te investeren en ideeën uit de samenleving te stimuleren en te steunen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Ede Doet waarbij inwoners van Ede een cheque van €7,50 krijgen om in te zetten voor een goed idee in de wijk.

In november neemt de gemeenteraad een besluit over de programmabegroting 2018 – 2021.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden