Een betere bereikbaarheid maakt Food Valley aantrekkelijk

Foto: Provincie Gelderland

Inzicht in milieueffecten voor een Beter Bereikbaar Wageningen

Gedeputeerde Staten hebben het MilieuEffectRapport (MER) Beter Bereikbaar Wageningen vrijgegeven. Dit onderzoek laat de milieu-effecten van de verschillende varianten zien, die Wageningen beter bereikbaar maken. Ook laat het MER zien in hoeverre de varianten bijdragen aan een betere bereikbaarheid en wat de globale kosten zijn. GS hebben nog geen keuze gemaakt voor een variant. Zij vraagt nu eerst partijen om advies, waaronder partijen in de klankbordgroep. Na de zomer komt GS tot een keuze. Daarbij betrekt zij de adviezen van partijen uit de klankbordgroep én anderen zoals gemeenten, veiligheidsregio, waterschap en Commissie voor de milieueffectrapportage.

Christianne van der Wal, gedeputeerde mobiliteit,: “Ik ben erg benieuwd naar de adviezen van de verschillende partijen uit de klankbordgroep. Inwoners kennen de verkeerssituatie in Wageningen goed en weten uit ervaring waar het verkeer vast loopt.  Het gaat over hun eigen stad en hoe het verkeer daar door heen gaat.  Dit rapport laat de effecten van alle onderzochte alternatieven zien. Zowel de oplossingen voor het verkeersknelpunt als de milieueffecten. Ik ben benieuwd naar de adviezen. “

Varianten en resultaten
Er zijn 2 verschillende oplossingen in beeld om Wageningen qua autoverkeer beter bereikbaar te maken. Ten eerste het Alternatief Bestaande Route (ABR), waarbij de bestaande wegen Mansholtlaan en de Nijenoord Allee worden opgewaardeerd. Als tweede de aanleg van een nieuwe weg langs de randen van de Wageningen Campus, ook wel ‘Campusroute genoemd. Van deze laatste route zijn 6 alternatieven onderzocht.  Het MER laat een wisselend beeld zien. Zo voldoen 3 campusroutevarianten niet aan de verkeersveiligheid. Drie andere campusroute-varianten voldoen in de avondspits net niet aan de gewenste doorstroming over 20 jaar. Het ABR voldoet net niet aan het doel van reistijd in de spits en doorstroming over 20 jaar. Ook de fietsoversteek bij de Churchillweg voldoet bij deze oplossing niet.

Vervolg
Vanaf woensdag 22 april is het MER op de website BeterbereikbaarWageningen.gelderland.nl in te zien. Verhelderende vragen zijn via mail tot en met 5 mei online in te dienen via het vragenformulier op de website. De gebundelde vragen en antwoorden staan donderdag 28 mei op de website. Tot en met 17 juli kunnen de partijen uit de klankbordgroep adviezen indienen.

Gedeputeerde Staten kiest voorkeursvariant

Op basis van alle adviezen, de uitkomsten uit het MER, de mate waarin het bereikbaarheidsprobleem wordt opgelost en de kosten kiezen Gedeputeerde Staten de voorkeursvariant. Rekening houdend met de zomervakantie maken zij kort daarna hun keuze  bekend. Daaropvolgend bespreken zij hun voorkeursvariant met Provinciale Staten. De gekozen voorkeursvariant werkt Gelderland daarna samen met de omgeving uit in het derde ontwerpatelier. Gelderland start eind 2020 met de ruimtelijke procedure/ inpassingsplan.

Bereikbaarheid
Een betere bereikbaarheid maakt Food Valley aantrekkelijk. Het vergroot de potentie van Wageningen en  in het bijzonder de Wageningen Campus.  Naast aandacht voor het openbaar vervoer en fiets, vraagt ook de doorstroming van het autoverkeer aandacht. Op dit moment werken we aan het vernieuwen van het station Ede-Wageningen, een nieuwe Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-)verbinding Rijnlijn en snelfietsroute Ede-Wageningen. Ook werken we samen met werkgevers aan het uitvoeren van een mobiliteitsconvenant. “Ondanks al deze maatregelen blijft de bereikbaarheid van en doorstroming in Wageningen een probleem. We hebben daarom ook voor het autoverkeer een doorbraak nodig om de bereikbaarheid op de langere termijn te garanderen. Want een bereikbaar Wageningen is een belangrijke economische motor in Gelderland. Daarbij kijken we vanzelfsprekend ook naar de gevolgen voor fietsers, want ook die moeten veilig en goed kunnen fietsen”, aldus Van der Wal.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden